Policy Miljö & Hållbarhet

Som en ledande aktör inom vår bransch ser vi hållbarhet som en självklar prioritet. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att på bästa möjliga sätt vara med och bidra till en mer hållbar framtid.

INLEDNING

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom att använda mer miljöanpassade bygg- och kringmaterial. Vi skall ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsovänligt som möjligt.

DÄRFÖR SKA VI

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • Att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
  • Fortsätta fingerskarva virke för att minska spill
  • Använda oss av spill- och spån från produktionen för uppvärmning av våra lokaler
  • Fortsätta vara energimässigt helt självförsörjande.

Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar för återvinning, sortering.

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer.

miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.

miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

transporter

För att minska transporter försöker vi sam frakta, handla lokalt och fylla upp transporterna så gott det går.

Vi paketerar våra produkter så transport-smart som möjligt, vilket innebär att de tar så lite plats som möjligt och lastas på ett effektivt sätt.

Denna policy har antagits av Arctic Wood AB:s ledningsgrupp. Vid frågor rörande policyn och dess innehåll, vänligen kontakta info@arcticwood.se